strona główna
strona główna program partnerzy media kontakt

Partnerzy i Patroni

Polski Komitet OlimpijskiPolski Komitet Olimpijski, zrodzony ze społecznego ruchu i skupiający wybitnych wolontariuszy życia sportowego i kulturalnego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat - powstał bowiem 12 października 1919 roku w Krakowie - rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.


Fundacja LeonardoFundacja Leonardo. Podstawowe cele Fundacji to ochrona i promocja zdrowia, krzewienie idei zdrowia publicznego, podejmowanie i wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia publicznego, inicjowanie i wspieranie działań prozdrowotnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Cele te Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez działalność edukacyjną i informacyjną (m.in. organizacja szkoleń, konferencji, targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań), ekspercką, wydawniczą i badawczą, a także poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.


Instytut Żywnosci i ŻywieniaInstytut Żywnosci i Żywienia. Jednostki działalności podstawowej to m.in.: Zakład epidemiologii i norm żywienia, Zakład profilaktyki chorób żywieniowozależnych z poradnią chorób metabolicznych, Zakład bezpieczeństwa żywności, Zakład wartości odżywczych żywności, Zakład dietetyki i żywienia szpitalnego z kliniką chorób metabolicznych i gastroenterologii, Centrum promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, Pracownia genomiki i genetyki chorób metabolicznych, Pracownia ekonomiki żywnosci i żywienia.


Główny Inspektor Sanitarny Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, zdrowotnymi żywności i żywienia, higieny wypoczynku i rekreacji.
Ponadto sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych.


Fundacja Edukacji SpołecznejFundacja Edukacji Społecznej (FES) to organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2002 roku. Została powołana w celu: pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych, poprzez działalność edukacyjną; kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych; poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami społecznymi.


Mazowiecki Kurator OświatyPatronat Honorowy


Maszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jest jednostką budżetową Wojewody Mazowieckiego, która rozpoczęła swą działalność 20 stycznia 1999 roku. Instytucja powstała w wyniku połączenia: Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, Ciechanowskiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia, Informatyki i Statystki Medycznej w Płocku, Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Radomiu, Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.